Ansvarlighetserklæring

Dette dokumentet beskriver ansvarlighetspolicyen vi i Gjerholm forplikter oss til å følge.

Gjerholm skal:

  • Bidra til en bærekraftig utvikling
  • Opptre ansvarlig
  • Respektere menneskerettighetene til dem som berøres av vår virksomhet, herunder ivareta og styrke deres faglige rettigheter
  • Oppfordre våre forretningsforbindelser til å ta samfunnsansvar og følge tilsvarende policyer som oss
  • Kartlegge om vår virksomhet eller våre forretningsforbindelser har eller kan gi negative konsekvenser for mennesker, samfunn eller miljø
  • iverksette tiltak for å forebygge, redusere eller avhjelpe negative konsekvenser, dersom vi avdekker at virksomheten har eller kan få slik negativ påvirkning, og søke å påvirke våre forretningsforbindelser til å endre praksis, dersom vi avdekker at deres virksomhet har eller kan få negativ påvirkning
  • Opptre lovlydig i alle forhold og ha interne rutiner som sikrer dette
  • Ta hensyn til relevante interne og eksterne interessenter, herunder fagforeninger og ansatte, i utarbeidelsen av policyer, rutiner, retningslinjer og risikovurderinger
  • Ha trygge rutiner for varsling om kritikkverdige forhold

Menneskerettigheter

Vi forplikter oss til å respektere menneskerettighetene til dem som berøres av vår virksomhet, og til å påvirke våre forretningsforbindelser til å gjøre det samme.

Avdekker vi at vi har forårsaket eller bidratt til menneskerettighetsbrudd, iverksetter vi tiltak for å avhjelpe skaden.

Avdekker vi risiko for at vi ikke respekterer menneskerettighetene, iverksetter vi risikoreduserende tiltak.

Avdekker vi at våre forretningsforbindelser ikke respekterer menneskerettighetene, eller at det er en risiko for dette, bruker vi våre påvirkningsmuligheter til å forebygge eller begrense skadevirkningene.

Sysselsetting

Alle som jobber i Gjerholm har rett til å etablere, eller melde seg inn i en fagforening etter eget valg.

Vi er medlem i Virke tilknyttet overenskomst 56. I dette ligger det forpliktelser til forhandlinger og dialog med tillitsvalgte og ansattrepresentanter i alle saker som har betydning for de ansatte. Dette bidrar til å avdekke og begrense eventuelle negative følger.

I Gjerholm arbeider vi målrettet for å oppnå gode resultater når det gjelder helse og sikkerhet på arbeidsplassen, gjennom systematisk HMS-arbeid og gode vernerutiner.

Miljø og klima

Gjerholm jobber aktivt med å begrense sitt CO2-fotavtrykk, kompensere for dette og holde seg oppdatert og relevant med forskjellige miljøsertifiseringer. Vi er sertifisert Miljøfyrtårn, som blant annet forutsetter at vi har ledelsessystemer og rutiner som sikrer at vi arbeider kontinuerlig for å redusere miljø- og helse-belastningen av vår virksomhet, produkter og tjenester.

Anti-korrupsjon

Gjerholm tar klar avstand fra alle former for korrupsjon og bestikkelser, inkludert bruk av tilretteleggelsespenger (smøring), og forventer det samme av våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Forbrukerinteresser

Vårt mål er at våre varer og tjenester alltid har god og pålitelig kvalitet, og vi har interne rutiner og opplæring som sikrer dette.

Konkurranse og skatt

Gjerholm skal ikke delta i konkurransebegrensende samarbeid om pris, manipulerende tilbud, anbud, markedsdeling, kvoter eller lignende, og våre ansatte skal rapportere forsøk eller forespørsler om dette.

Vi betaler alle skatter og avgifter i rett tid, og har en klar policy om at vi skal etterleve skattelovgivningen og dens intensjon.